นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Untitled Document
สารจากประธานกรรมการ
        ในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมียอดผลิตรถยนต์ 1.99 ล้านคัน โดยเพิ่มขึ้น 2 % จากปี 2559 โดยมียอดขายในประเทศ 0.87 ล้านคัน เติบโตขึ้น 13% และยอดส่งออก 1.14 ล้านคัน ลดลง 4% จากปีก่อน สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2561 นั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตรถยนต์สูงกว่า 2 ล้านคัน แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.9 ล้านคัน และส่งออกต่างประเทศ 1.1 ล้านคัน โดยมีปัจจัยหนุน คือเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ค่ายรถต่าง ๆ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้งเก๋งทั้งปิกอัพ รวมไปถึงการถือครองรถคันแรกครบ 5 ปีที่จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนรถใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ภาครัฐ ก็ส่งผลให้มีเม็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาวแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังมีความโดดเด่น และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญที่สุดในอาเซียน
       ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ในปี 2560 นั้น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีที่แล้ว ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และยอดขายรถ TR Transformer ประกอบกับการควบคุมต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงไปยังฐานลูกค้านอกกลุ่มยานยนต์ เช่น รถขุดตัก รถเครื่องจักรก่อสร้าง รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น
       ในปี 2560 นี้ ไทยรุ่งฯ ดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 50 ปี ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนานจนมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยรถยนต์ TR Transformer II ของไทยรุ่งฯ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนารถยนต์รุ่นต่าง ๆ ในอนาคต เช่น รถ Special Purpose ต่างๆ, รถยนต์ไฟฟ้า, รถมินิบัส และรถบัสไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารถยนต์ในอนาคตด้วย
       สำหรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจปี 2561 นั้น บริษัทฯ จะเน้นการเติบโตของรายได้จากการขายรถยนต์ TR Transformer II และเปิดตัวรถมินิบัสใหม่
       • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รถมินิบัส ความยาว 7 เมตร 20 ที่นั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทาง เป็นรถมินิบัสตามนโยบายของภาครัฐ และดีมานด์ของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวขึ้น
       • เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าในเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร โดยเบื้องต้นจะผลิตรถมินิบัสขายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ การผลิตหัว Cabin รถขุดตัก และในอนาคตจะผลิตตัวถังและรับจ้างประกอบรถยนต์ และรถประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่จากต่างประเทศ
       • การขยายตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมไทย โดยมุ่งเน้นการขายรถให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีจุดเด่นด้านการออกแบบตัวถังที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป และสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ หรือดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), รถยนต์บรรทุกสุนัขทหาร (K9), รถบังคับการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น
       • ขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์แห่งอนาคต อาทิ ผลิตชิ้นส่วนตัวถัง โดยใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น เหล็ก High Tensile, อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต, ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายใน (Trim parts), ผลิตเบาะรถยนต์, รับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้า, ออกแบบ และผลิตรถมินิบัสไฟฟ้า
       บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังจะเห็นได้รางวัล และผลประเมินต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับ เช่น
       • รางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น” จากหอการค้าไทย
       • ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ
       • ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องหลายปี จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
       ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการสนับสนุนให้กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ดิฉันและคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และร่วมกันขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร. ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการ

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC