นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
คณะกรรมการบริษัท

 


  ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสท์ไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
  บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
  บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  บจ. บิซ มอเตอร์ส
  บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  บจ. วีพีเค ออโต้
 • กรรมการ
  บจ. เดลต้า ไทยรุ่ง
  บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ 
  บจ. เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง
  บจ. เทร็ก ไทยรุ่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 120,089,725 หุ้น (20.33%)

 


  รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 8)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1)
  หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน.7)

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 26/2003 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป
 • กรรมการและประธานกรรมการ
  บจ. เทร็ก ไทยรุ่ง
  บจ. เคียววะ ไทยรุ่ง
 • กรรมการและรองประธานกรรมการ
  บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  บจ. ไทยอัลติเมทคาร์
  บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ. บิซ มอเตอร์ส
  บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  บจ. เดลต้า ไทยรุ่ง
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บจ. ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  บจ. ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  บจ. ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
 • กรรมการ
  บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ. สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
  บจ. ไทยออโต้ คอนเวอชั่น
  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
  สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นิติบุคคลอาคารชุด สราญชล พัทยา คอนโดมิเนียม
 • อุปนายก
  สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไทย

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 64,932,825 หุ้น (10.99%)

(คุณสมพงษ์ เผอิญโชค ถือหุ้นจำนวน 62,232,825 หุ้น และคุณแก้วเก้า เผอิญโชค (คู่สมรส) ถือหุ้นจำนวน 2,700,000 หุ้น)


  กรรมการ
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • Bachelor Degree in Financial Administration University of New England Australia
 • หลักสูตร Executive Program “Owner/President Management Program” รุ่น 42 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Winning with Strategy : YPO (Thailand)
 • หลักสูตร Secret of Effective Business : YPO (Thailand)
 • หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Pregram “leadership” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร The Boss Executive Educational Program รุ่นที่ 38 Management and Psychology
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  บจ. บิซ มอเตอร์ส
  บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  บจ. วีพีเค ออโต้
  บจ. บิซรีซอร์ส
 • กรรมการ
  บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
  บจ. สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้
  บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์
  บจ. เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง
  บจ. เทร็ก ไทยรุ่ง
 • กรรมการที่ปรึกษา
  สมาคมรถเช่าไทย
 • ประธาน
  ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 98,253,765 หุ้น (16.63%)

 


   กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

   

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการ
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
  บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
  บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  บจ. เคียววะ ไทยรุ่ง
  บจ. บิซรีซอร์ส
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ. สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้
  บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  บจ. บิซ มอเตอร์ส
 • กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
  บจ.ไทย วี.พี.ออโต้เซอร์วิส

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 96,528,225 หุ้น (16.34%)

 


   กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท Wagner College NY New York U.S.A.
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สัญญา ธรรมศักดิ์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 9/2001 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program 15/2006 : IOD
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2010 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร
  บมจ. เอ็ม บี เค
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
 • รองประธานกรรมการบริหาร
  บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
 • กรรมการบริหาร
  บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
 • กรรมการ
  บจ. วชิรฉัตร
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ
  บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค จำนวน 70 แห่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 18,014 หุ้น (0.003%)

 


   กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการอิสระ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร
  บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธาน
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกิตติมศักดิ์ 
  กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุปนายก ฝ่ายบริหาร
  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • อุปนายก ฝ่ายบริหารและแผน 
  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 • อุปนายก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร 
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ประธาน
  คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้ กพร.ปช. กระทรวงแรงงาน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน
  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการบริหาร 
  สถาบันไทย-เยอรมัน
 • กรรมการ
  สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
  สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
  พัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิพม์ กระทรวงอุตสาหกรรม
  สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 • ที่ปรึกษา 
  สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : ไม่มี

 


   กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program 10/2004 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการผู้จัดการ
  บจ. แดน-ไทย เอ็นยิเนียริ่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : 96,000 หุ้น (0.02%)

 


   กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Management Program Harvard University, USA
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 8)

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 106/2008 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program 24/2008 : IOD
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program 22/2009 : IOD
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee 10/2010 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการอิสระ
  บมจ. การบินไทย
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
 • กรรมการ
  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 21 มี.ค. 2561) : ไม่มี

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC