นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาตามช่วงเวลา : -
* ค้นจาก ปี-เดือน-วัน เช่น 2011-05-27

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 60 (ครั้งสุดท้าย)
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันอังคารที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 59
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 58
วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์และแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข PLของงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 57
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2562 (F45)
วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 56
วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (TRU-ESOP 2015)
วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC