นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาตามช่วงเวลา : -
* ค้นจาก ปี-เดือน-วัน เช่น 2011-05-27

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอวาระการประชุม AGM 2564 ล่วงหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และรายการเกี่ยวโยงกัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (TRU-ESOP 2015)
วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 60 (ครั้งสุดท้าย)
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันอังคารที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 59
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 58
วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์และแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข PLของงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 57

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC