นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001435
ทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 590,846,931 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต์
- รับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ
สถานที่ตั้ง 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076
โทรสาร : 0-2812-0844, 0-2814-5030, 0-2420-3664
Website http://www.thairung.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2854-5599
โทรสาร : 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิช B, ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0109
โทรสาร : 0-2645-0110
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC