นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ปิดสมุด 17/03/2563)

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 ดร.ปราณี  เผอิญโชค 120,089,725 20.33%
2 นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค 98,253,765 16.63%
3 นายวุฒิชัย  เผอิญโชค 96,528,225 16.34%
4 นายสมพงษ์  เผอิญโชค* 64,932,825 10.99%
5 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.73%
6 นายพัฒนศรณ์  เผอิญโชค 21,669,740 3.67%
7 นายวงศ์วริศ  เผอิญโชค 19,008,020 3.22%
8 นายกรวุฒิ  เผอิญโชค 14,200,000 2.40%
9 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH 14,200,000 2.40%
10 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,670,000 1.98%
  รวม 488,478,610 82.67%

หมายเหตุ

* คุณสมพงษ์ เผอิญโชค ถือหุ้นจำนวน 62,232,825 หุ้น และคุณแก้วเก้า เผอิญโชค (คู่สมรส) ถือหุ้นจำนวน 2,700,000 หุ้น

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC