บริษัท ไทยรุ่งยุเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจําของพนักงาน จึงได้กําหนดนโยบายไว้ ดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
  3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  4. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา อบรม ฝึกสอน จูงใจพนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  6. พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  8. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการทํางานให้ปลอดภัย
  9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว้ข้างต้นเป็นประจําจึงประกาศมาให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน