สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. – 18.00 น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 2420 0076
0 2814 5034 - 7

อีเมล์info@thairung.co.th

โทรสาร0 2420 6702

ฝ่ายขาย / โชว์รูม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
371 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. – 18.00 น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 2812 2200

ช่องทางการติดต่อภายในของไทยรุ่ง

ฝ่ายขายและการตลาด

คุณรภัสรา สิทธิดำรงค์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุพจน์ เจตสันติ์

ฝ่ายขาย OEM และขายต่างประเทศ

คุณลิม วี เอิน

ฝ่ายจัดหา

คุณภิรมย์ ทองแย้ม

สำนักกรรมการผู้จัดการ

คุณนัยนา ประโชติรัตนกุล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณอุษา วชิระศรีสุนทรี

ศูนย์อะไหล่

แบบฟอร์มการติดต่อ