กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีเจตจำนงค์ที่จะดูแลรักษาและป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน สาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งด้านมลภาวะ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
  • จัดตั้งโครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดความรุนแรงและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดแนวทาง แผนงานและระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมกระบวนการ กิจกรรมต่างๆและผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทฯ
  • สื่อสารและถ่ายทอดความรู้แก่พนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  • ดำเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการแก้ไขเมื่อผลการดำเนินการไม่สอดคล้องโดยทันที

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
  • นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
  • เผยแพร่นโยบายสู่สาธารณะชน