รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลแห่งความภูมิใจของเรา  นับตั้งแต่ พ.ศ.2510 ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ และบริการที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน)  ได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มากมาย

บริษัทฯได้รับประกาศรับรองเป็น
“ สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ”
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี

รางวัลของกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง
 • 2563

  TR TRANSFORMER ll ได้รับรางวัล Thailand car of the year 2020 ด้าน “THAI INNOVATION AWARD” หนึ่งเดียวของประเทศไทย

 • 2560

  TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2560 NATIONAL INNOVATION AWARDS 2017 ECONOMIC CONTRIBUTION คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0302000676

 • 2550

  TR ADVENTURE SPORT ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE SPORT 2007

 • 2549

  TR ADVENTURE ELEGANCE ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE ELEGANCE 2006

 • 2548

  TR ADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2005

 • 2547

  TRADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขารถนวัตกรรมไทย THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2004

 • 2546

  TR ADVENTURE MASTER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขายอดรถนวัตกรรมไทย THAI INNOVATION AWARD THAIRUNG ADVENTURE MASTER 2003

  TR XCITER ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี (CAR OF THE YEAR) สาขายอดรถนวัตกรรมไทยTHAI TECHNOLOGICAL AWARD THAIRUNG XCITER 2003

  ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (PM's AWARD) 3 ประเภท ได้แก่ผู้ส่งออกไทยดีเด่น, ผู้ส่งออกที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง, ผู้ส่งออกท่ีมีการออกแบบสินค้าเป็นของตนเองจากกรมส่งเสริมการส่งออก

 • 2545

  TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2560

  NATIONAL INNOVATION AWARDS 2017 ECONOMIC CONTRIBUTION คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0302000676

 • 2544-2545

  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากสถาบัน BVQI

 • 2543

  ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย THAILAND'S BRAND

 • 2542

  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 ด้านการออกแบบและประกอบรถยนต์ และ QS 9000 ด้านชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากสถาบัน BVQI

 • 2541

  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 ด้านชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากสถาบัน BVQI

 • 2540

  ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นในภาคพื้นเอเซียตะวันออก

 • 2534

  ได้รับรางวัลผู้ประกอบการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2533

  ได้รับรางวัลโรงงานชั้นนำแห่งปี

 • 2532

  ได้รับรางวัลผู้นำธุรกิจตัวอย่างและสินค้าเกียรติยศ สาขาโรงงานประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ Out Standing Business Leader & Honours Award 1989

 • 2530

  ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทยานยนต์และชิ้นส่วน และรางวัล INTERNATIONAL ASIA AWARD

  ได้รับรางวัล European Gold Star Award สาขา คุณภาพ

 • 2529-31

  ได้รับรางวัลผู้ประกอบการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2529

  ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทรถกระบะดัดแปลงโครงเหล็ก

  ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทรถอีแต๋นพัฒนา