วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นยอดยนตรกรรมไทย เป็นผู้พัฒนา ออกแบบและผลิตภัณฑ์ครบวงจร ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นของตนเองสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและบริการ ในระดับสากล

พันธกิจ

1

เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาผลิตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้านชิ้นส่วน แม่พิมพ์จิ๊ก และอุปกรณ์รถยนต์

2

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ ราคาการส่งมอบและบริการในระดับสากล

3

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การบริการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ด้วยวิศวกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4

สร้าง Brand เป็นของตนเองให้มีภาพลักษณ์ เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

5

สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ

6

มุ่งมั่นพัฒนาและธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากลมีความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับองค์กร

7

สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน

8

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการทำงานต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทนสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล