บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชค และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2537 โดยเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบพ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ เช่น รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และรถใช้งานเฉพาะด้าน ต่าง ๆ (Special Purpose Vehicles)เช่น รถ TR Exclusive Limousine, TR Transformer,รถตรวจการณ์ ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4),รถฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว,รสบัส, รถตู้, รถพยาบาล, รถห้องเย็น, รถมินิบัส เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

จากประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย ผสานกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 และระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแสวงหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ ในด้านต่าง ๆเพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

“ ก่อตั้งและเติบโตบนเส้นทางการผลิตชิ้นส่วนตัวถัง และการประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคง ”

ภาพรวมบริษัท

จวบจนวันนี้เป็นเวลา 50 กว่าปี
ที่บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจร

ก่อตั้งและเติบโตบนเส้นทางการผลิตชิ้นส่วนตัวถังและการประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคงนับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งวิศวกรรม ขึ้นมาในปี 2510 โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชคและพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โดยนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537

จวบจนวันนี้เป็นเวลา 50 กว่าปี ที่บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การผลิตเบาะ การรับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบ และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์และและรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความยืดหยุ่นสูง

บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังคงเน้นรายได้จากงานชิ้นส่วน OEM งานรับจ้างประกอบ และพ่นสีรถยนต์ การขยายตลาดชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆทั่วโลก รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน และเพิ่มกำไรของบริษัทในอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกระแสการค้าและการลงทุนข้ามชาติ

บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทด้านการผลิตที่ครบวงจร ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้รับโอกาสมากมายที่รออยู่ข้างหน้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแน่นอน

เหตุการณ์สำคัญ ประวัติความเป็นมา

1967
1973
1989
1994
2000
2004
2006
2007
2014
2018
2020

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย