คณะกรรมการบริษัท

ดร. ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อ่านเพิ่มเติม

คุณถาวร ชลัษเฐียร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม

คุณทวนชัย มั่นจิต

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.พิภพ อุดร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

ดร. ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการบริหาร

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO

คุณอัครพล แก้วพินิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณลิม วี เอิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย OEM และขายต่างประเทศ

คุณภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจและเลขานุการบริษัท(ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน)