Reverse Engineering

ในการทำงานออกแบบรถยนต์ กระบวนการถ่ายทอดความต้องการในด้านรูปแบบ (styling) ไปสู่กระบวนการของการออกแบบในเชิงวิศวกรรมและต่อไปถึงการจัดสร้างแม่พิมพ์เพื่อการผลิต R&D ได้ใช้เทคโนโลยี “วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)” มาทำการถ่ายทอดเพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานตรงตามต้นแบบ

ผู้ออกแบบได้นำเสนอจากจินตนาการลงสู่การปั้นดิน และทำการปรับแก้ไขรูปลักษณ์ จนเป็นที่พอใจถืองานดินนั้นเป็นต้นแบบ (clay model) จากนั้นใช้เครื่องมือ 3D Laser scan ทำหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นผิว(surface) ของงานดินต้นแบบ โดยกวาดแขนของเครื่องแสกนครอบคลุมตลอดชิ้นงานและแสดงผลที่มอนิเตอร์ การจัดการต่อคือ การทำข้อมูลพื้นผิวนั้นให้พร้อมที่จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบในขั้นตอนต่อไป นอกจากการสร้างแล้ว เรายังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทวนกลับ จากชิ้นงานที่ผลิตโดยการแสกนชิ้นงานและนำผิว หรือ ขนาดที่วัดได้มาเทียบกับ CAD Data ที่ได้ทำการออกแบบไว้อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับงานแสกนแม่พิมพ์ หรือ อื่นๆ ที่ต้องการเก็บไว้ใช้สอยในเชิงการเพิ่มผลผลิตหรือการบำรุงรักษา ในลำดับต่อไป

R&D ได้ใช้เทคโนโลยี "วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)" มาทำการถ่ายทอด เพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานตรงตามต้นแบบ

Reverse Engineering Process

Styling3D ScanDataProcessEngineeringPrototype12345