Experimental Testing

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม คือโปรแกรมการทดลองและทดสอบซึ่งสามารถทำได้ทั้งในห้องปฎิบัติการ หรือในสถาน การณ์จำลอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบยังสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม CAE คู่ขนานไปกับการออกแบบด้านวิศวกรรมด้วย ทั้งนี้ยังรวมถึงความพร้อมด้านเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบวิจัย เช่น tensile test, impact test, NVH, rubber hardness test, electrical test และ thermal cycles test และการทดสอบที่เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ noise and sound test, squeak and rattle ในห้องโดยสาร, vehicle dynamics, electrical shock, electromagnetic compatibility, durability และ ride comfort test การใช้ Virtual Reality Studio เป็นแผนงานในอนาคตที่จะใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากความต้องการและ Feedback ของลูกค้า ลูกค้าสามารถให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขงานออกแบบ สี พื้นผิว ก่อนที่จะทำ Prototype และการทำ Clay model และ Mock up


Thermal Cycles Test

JULABO เป็นเครื่องทดสอบที่ใช้ตั้งค่าทดสอบสภาวะการทำความเย็นและให้ความร้อนที่เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก และการวัดค่าภายในอ่างทดสอบ ซึ่ง ช่วงอุณหภูมิการทดสอบอยู่ระหว่าง –30OC ถึง 200OC เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Testing) โดยการเติมโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ประมาณ 5% ของน้ำหนัก ตามมาตรฐานการทดสอบ D1193 เกลือที่ใช้ประกอบด้วยนิเกิล, ทองแดงและสิ่งเจือปนไม่เกิน 0.1% ของโซเดียมไอโอไดด์ และสารปนเปื้อน 0.3 % เกลือบางชนิดมีการเติมสารผสมอาจเกิดผลกระทบเป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนได้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

Electrical Test

ปากกา 3284 ของเครื่องทดสอบ AC/DC hi-tester ใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้การผูกและมัดเข้าไปหรือการเชื่อมต่อสายไฟ การเตรียม Function ของเครื่องทดสอบให้ตั้งค่าศูนย์กับ Function การใช้งาน ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ยุ่งยาก ลักษณะโดยทั่วไปของ 3284 สามารถทำการวัดค่าได้หลากหลาย และการแสดงค่า true rms ยอมให้วัดค่าสูงสุดของ ความต่างศักย์หรือกระแสไฟฟ้า ผลที่ออกมาจะบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าหรือความถี่โดยการเชื่อมต่อกับตัวบันทึกหน่วยความจำ HIOKI 8808 เพื่อแสดงผล Output terminal


Universal Tensile Test

เครื่องทดสอบ Universal Tensile Test รุ่น INSTRON 3366 สามารถทดสอบ Tensile และ Compression มีค่าความสามารถในการรับโหลดกระทำสูงสุด 10 KN electromechanical load frames ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้โหลดกระทำกับชิ้นทดสอบผ่านการเคลื่อนที่ของ Crosshead ระบบขับเคลื่อน Crosshead ขึ้น เมื่อมีการทดสอบ Tensile load บนชิ้นทดสอบ หรือเคลื่อนที่ลงเมื่อใช้การทดสอบ Compressive load บนชิ้นทดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะการทดสอบอาจสรุปข้อมูล Tensile, compressive, shear, tearing


Impact Test

เครื่องทดสอบกระแทก ถูกออกแบบเพื่อใช้วัดค่าความเหนียวของวัสดุโลหะ ภายใต้ dynamic loading การบิดงอและการดยง หลักเกณฑ์การทดสอบ Impact test คือพลังงานศักย์ก่อน และหลังการกระแทก สามารถแสดงผลบนหน้าปัดของเครื่องทดสอบ และความแตกต่างระหว่างพลังงานสามารถคำนวณจากการดูดซับงานของชิ้นทดสอบ โดยปกติพลังงานที่วัดได้นั้นคือ พลังงานที่ถูกดูดซับในขณะที่ชิ้นทดสอบแตกหักจากการตีเพียงครั้งเดียว เช่น Charpy impact test, Izod impact test และ Tension impact test การทดสอบการกระแทก จะแสดงผลโดยปล่อยให้ชิ้นทดสอบถูกตีด้วยความแรงที่เพิ่มขึ้น เช่นในการทดสอบ Drop ball impact test และ Repeated blow impact test


Vibration and Acoustic Test

จุดประสงค์ของการทดสอบขั้นตอนนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อทดสอบเสียงอึกทึก (Noise), การสั่นสะเทือน (Vibration), เสียงที่เกิดจากอากาศ (Harshness) ตัวย่อ (NVH) ของการประกอบยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่มเติม การทดสอบช่วยค้นหารากของปัญหาโดยการใช้เส้นแสดงลักษณะและ Waterfall display ของความแตกต่างจากการขับขี่ของแรงที่มาจากเสียงสะท้อน (natural resonance) จากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุ ค่าสมรรถนะของชิ้นส่วนเคลือบผิว เสียงแหลมที่เกิดขึ้นชั่วขณะ เสียงกรอกแกรกที่เกิดจากการเร่งด้วยความเร็ว การทดสอบการป้องกันเสียงสะท้อนเป็นการวัดเสียงจากการใช้ true digital 1/1 และตัวกรอง 1/3- เสียงคู่แปด (Octave) พบในมาตรฐาน ISO และ ANSI และการวัดระดับความดันเสียงตามระยะ Weighting scale

RD นำเสนองานออกแบบและบริการ ตั้งแต่การทำวิจัยตลาด การกำหนด Specification การSketch และ Rendering โดยโปรแกรม PhotoShop, Illustration, Correl Draw และ Alias Studio Tools เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ และการใช้โปรแกรม Imagineering ในขั้นตอนการออกแบบจาก Concept ไปสู่การนำเสนอ และการใช้ Reverse Engineering โดยใช้เครื่อง Scan 3 มิติ สำหรับงานสร้าง Surface ก่อนการทำ CAD Model

ความพร้อมด้านเครื่องมือในการออกแบบช่วยให้สามารถ Review ผลิตภัณฑ์ขณะดำเนินการออกแบบได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้รวดเร็วขึ้น