Styling & Graphics Design RD นำเสนองานออกแบบและบริการ ตั้งแต่การทำวิจัยการตลาด การนำเสนอ Main Specification

การร่างแบบและวาดรูปแบบเสมือนจริง ลักษณะ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ลักษณะ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros

การใช้ Reverse Engineering โดยใช้ เครื่อง Scan 3 มิติ สำหรับงานสร้าง Surface ก่อนการทำ CAD Model

“ ความพร้อมด้านเครื่องมือในการออกแบบช่วยให้สามารถ Review ผลิตภัณฑ์ขณะดำเนินการออกแบบได้ง่ายและสะดวกขึ้น ”

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ตาม ความต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้รวดเร็วขึ้น