Prototyping

3D

การทำ Prototype และการทำ Clay Model เป็นสิ่งจำเป็น
ในการสร้างความมั่นใจว่าความต้องการ
ของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองอย่างดีที่สุด

การทำ Prototype และการทำ Clay Model เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองอย่างดีที่สุด การทำ Physical Model อาจจำเป็นสำหรับการเริ่มต้น การออกแบบด้านวิศวกรรม ก่อนทำการผลิตจริง อย่างไรก็ดี การทำ Physical Model สามารถทำได้จาก Hard tooling หรือ Digital mock up กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก